Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti DISK Multimedia, s.r.o. a DISK Systems, s.r.o.

 

I.Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost DISK Multimedia, s.r.o., se sídlem Sokolská 13, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 32593 nebo společnost DISK Systems, s.r.o. se sídlem Sokolská 13, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 55535 jako prodávající (dále jen „DISK“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o DISKu jsou uvedeny na webové stránce www.disk.cz v sekci „O nás“.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s DISKem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce DISKu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. DISKu nebo smluvních partnerů DISKu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 
Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.
 
 

II.Sdělení před uzavřením smlouvy

DISK sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, DISK si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od DISKu, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) DISK neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném DISKem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na adrese Sokolská 13, 680 01 Boskovice je náklad 0,- Kč;
f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  
    i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
    ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
    iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti DISK;
g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
    i. poskytování služeb, které DISK splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli DISKu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
    iv. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
    v. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
    vi. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
    vii. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
    viii. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
    ix. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
    x. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, DISK zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu DISKu, přičemž registrovaní uživatelé DISKu mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u ředitele DISKu, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném DISKem tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník DISKu, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky DISKem, za případné chyby při přenosu dat DISK nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy DISK neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Kupní smlouvou se DISK zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí DISKu kupní cenu.
DISK si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
DISK Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
DISK splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li DISKvěc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, DISK odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Dodá-li DISK větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
DISK odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí DISKvěc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří DISK věc pro přepravu.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou DISK způsobil porušením své povinnosti
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní DISK umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže DISK škodu způsobil porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost DISKu
DISK odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména DISK odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které DISK nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití DISK uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je DISK zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí DISKu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DISKu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li DISK vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu DISK nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že DISK nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíž.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může DISK dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může DISK odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li DISK vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DISK. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující DISKu na náklady Kupujícího věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se DISK zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než DISK, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo na záruční opravu, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupit od smlouvy lze písemě a to zasláním formuláře pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou  adresu shop@disk.cz, nebo korespondenčně, a to na adresu DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 608 01 Boskovice.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá DISKu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od DISKu obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu skladu DISK Multimedia,s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice spolu s podepsaným formulářem pro odstoupení od smlouvy nebo průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, že částka bude odebrána v hotovosti nebo bude použita pro další následující nákup v DISKu.
Spotřebitel odpovídá DISKu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu DISK bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, DISK není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel zboží DISKu předá, nebo prokáže, že zboží DISKu odeslal.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi DISKem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má DISK právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující DISKu, co ještě vrátit může, a dá DISKu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu DISK Multimedia, s.r.o., IČ 25550799, Sokolská 13, 680 01 Boskovice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách disk.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
DISK může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, DISK pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Kompletní zění Zásad ochrany osobních údajů společnosti DISK Multimedia, s.r.o. najdete zde.

 

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody DISKu: od 8:00 do 17:00, pondělí až pátek. 

 

VII. Ceny 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Dostupnost

Informace o dostupnosti zboží je uvedena u každého produktu. Jedná se o předpokládanou dobu, za kterou bude zboží dostupné na centrální skladě. Lhůta je uváděná ode dne, kdy zákazník zboží objedná.

IX. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
a) prostřednictvím elektronického obchodu DISKu (dále jen „e-shop“) na adrese shop.disk.cz;
b) elektronickou poštou na adrese shop@disk.cz
c) osobně v provozovnách DISKu;
d) faxem;
e) telefonicky
DISK doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na DISK. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

 

X. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba v hotovosti či kartou při nákupu,
b) platba předem bankovním převodem,
c) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné – viz „Způsoby dopravy“).
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví DISKu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XI. Dodací podmínky 

Dodací lhůta:
Dodací lhůta činí 2 pracovní dny, pokud je zboží skladem, v opačném případě 30 pracovních dní. V případě, že se jedná o specifické zboží a dodací lhůta bude delší, bude spotřebitel o této skutečnosti a předpokládané lhůtě dodání informován. 

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě prosím přijměte naši omluvu.
O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, bude Kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
Objednávky přijaté o víkendech a státních svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna prodlužuje.
Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Nabízené možnosti dopravy se liší v závislosti na předpokládané hmotnosti. Např. dopravu velké reprobedny nelze realizovat prostřednictvím České pošty, s.p., protože ta přijímá pouze zásilky do 30kg. 

Možnosti dopravy:

Osobní odběr: 
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osobní vyzvednutí je možné na adrese skladu DISK (Sokolská 13, 680 01 Boskovice) v pracovní době od pondělí do pátku mezi 8:00 – 17:00 hod.

Zaslání přepravní službou GEIS – ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou GEIS. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin.

Zasílání přepravní službou - SR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat do SR přepravní službou Geis přímo na jím zvolenou adresu. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. 

Ceník dopravy ke stažení zde.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu disk@disk.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou DISKu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však DISKu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Zásilky, které jsou vráceny DISKu jako nevyzvednuté či odmítnuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce. Součástí dodávky není instalace zboží.

 

Dodání elektronických licencí / vstupenek:

Elektronickou licencí se rozumí licenční číslo. Instalační balíček zakoupeného programu je k dispozici ke stažení na webu poskytovatele. Elektronická vstupenka je unikátní kód opravňující kupujícího ke vstupu na požadovaný vzdělávací kurz. Tyto verze produktů jsou viditelně na webu označeny.

Pokud jsou obsahem košíku pouze tyto elektronické verze produktů, jsou dodávány prostřednictvím emailu. Je tedy nutné zvolit přepravu osobní odběr/email a platbu předem bankovním převodem či kartou MasterCard nebo Visa.

V případě, že je obsahem košíku i krabicová verze jiného produktu, je možné využít platby na dobírku.

 

XII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem DISKu a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád). Standardní záruční doba, pokud není uvedeno jinak, činí 24 měsíců. Na zboží nabízené  jako zboží, které není nové, se vztahuje upravená záruční doba, viz dále.
Nabízené zboží, které není nové, je na eshopu zřetelně označeno výrazem B-Sklad v barevném prožku (v případě dlaždicového výpisu položek a detailu produktu) resp. písmenem B v barevném čtverci (v případě řádkového výpisu produktů). Součástí názvu takového zboží je pak také výraz, který vyjadřuje stav produktu. Produkty jsou dle svého stavu řazeny do následujících skupin, od nichž je odvozena také délka záruční doby:
 
Rozbalený (záruka 24 měsíců)
Zboží, které bylo rozbaleno za účelem předvedení  a tudíž nemusí být v původní ochranné fólii a může mít porušené originální papírové ochranné pečetě.
 
Zánovní (záruka 12 měsíců)
Zboží, které může jevit nepatrné známky použití, je plně funkční a balení je kompletní. Produkt nemusí být v originálním obalu.
 
Použitý (záruka 6 měsíců)
Použité, servisované nebo nekompletní zboží. Zboží může jevit známky používání. Produkt nemusí být v originálním obalu a obsah balení nemusí být úplný.

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách DISKu nebo elektronicky na shop.disk.cz.