Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti DISK Multimedia, s.r.o. a DISK Systems, s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost DISK Multimedia, s.r.o., se sídlem Sokolská 13, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 32593 nebo společnost DISK Systems, s.r.o. se sídlem Sokolská 13, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 55535 jako prodávající (dále jen „DISK“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o DISKu jsou uvedeny na webové stránce www.disk.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s DISKem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozím odstavcem v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s DISK považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující  spotřebitele obsažená v článku II VOP, Reklamační řád , Podmínky ochrany osobních údajů a dokument Způsoby dopravy, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce DISKu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. DISKu nebo smluvních partnerů DISKu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy a daňový doklad je zaslán v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí. 

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 
Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

DISK sděluje, že

  a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, DISK si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy),
  b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od DISKu, případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
  c) DISK neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
  d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
  e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném DISKem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru na adrese společnosti Sokolská 13 nebo skladu Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice je náklad 0,- Kč;
  f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  
    I. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
    II. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
    III. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti DISK, na e-mailovou adresu DISK, popřípadě doplnit vyplněným Formulářem pro odstoupení smlouvy.


  g) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

    I. poskytování služeb, které DISK splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    II. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli DISKu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    III. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
    IV. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
    V. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
    VI. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
    VII. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
    VIII. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
    IX. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
    X. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, DISK zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu DISKu, přičemž registrovaní uživatelé DISKu mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
  k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u ředitele DISKu, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

  l)  v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude DISK Kupujícího informovat. Kupní cena boží bude stanovena až po naskladnění zboží DISKem. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude DISKem vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne   předobjednávku zrušit. DISK si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž DISK vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na DISKu nebude možné rozumně požadovat, aby byla touto předobjednávkou vázána, má DISK právo tuto zrušit bez dalších závazků a následně o tom Kupujícího informovat.

  m) kontaktní e-mailovou adresou je shop@disk.cz.

  n)  DISK tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný zpětný odběr určitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů za podmínek stanovaných zákonem.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník DISKu, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo e mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany DISKu, za případné chyby při přenosu dat DISK nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy DISK neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně reklamačního řádu DISKu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat společnost DISK předem a sdělit jí, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV, těchto VOP povinen tento dárek vrátit.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se DISK zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí DISKu kupní cenu.

DISK si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

DISK Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.

DISK splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li DISK věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, DISK odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy DISK Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní v jeho uživatelském profilu. DISK upozorňuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný uvedenou omezenou dobu. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.

Dodá-li DISK větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

DISK odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí DISK věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří DISK věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si DISK vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100 000,- Kč vč. DPH, a pokud je to možné, v několika zásilkách samostatně účtovaných a v případě jedné až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, DISK provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou DISK způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen DISK bez zbytečného odkladu informovat.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní DISK umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže DISK škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Disku

DISK odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména DISK odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které DISK nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití DISK uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí Kupující spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je DISK zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy 

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.


Kupující sdělí DISKu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DISKu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li DISK vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu DISK nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že DISK nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může DISK dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může DISK odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li DISK vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DISKu. 

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující DISKu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého příslušenství).
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka na jakost

Zárukou za jakost se DISK zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než DISK, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo na záruční opravu, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u DISK dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti Kupujícího.

Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který DISK poskytl Kupujícímu jako dar.

IV. Odstoupení od smlouvy

DISK Kupujícím doporučuje, aby si před odstoupení od smlouvy ohledně přístroje, na kterém má svá osobní data, tyto zálohoval a poté je z přístroje smazal. Totéž platí i v případě, kdy je potřeba k přístroji registrace, aby tyto registrace smazal a odstranil svůj účet.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  d) DISK umožňuje odstoupit od smlouvy písemně a to zasláním formuláře pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou  adresu shop@disk.cz, nebo korespondenčně, a to na adresu:

DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 608 01 Boskovice

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá DISKu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od DISKu obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem je zařízení, které obsahuje tekutinu, která je pro účel použité nutná (zařízení na vytváření mlhy) musí být v okamžiku vrácení nádoba prázdná.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu skladu:

DISK Multimedia,s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice

spolu s podepsaným formulářem pro odstoupení od smlouvy nebo průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, že částka bude odebrána v hotovosti nebo bude použita pro další následující nákup v DISKu.

Kupující spotřebitel odpovídá DISKu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může DISK požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může DISK odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu DISK bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náleží-li DISKu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, DISK není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než Kupující spotřebitel zboží DISKu předá, nebo prokáže, že zboží DISKu odeslal.

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi DISKem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má DISK právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany DISKu umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50 000,- Kč vč. DPH nebo je-li předmětem smlouvy koupě grafické karty, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že DISK si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která DISKu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, a DISK umožní Kupujícímu podnikateli od smlouvy odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující DISKu, co ještě vrátit může, a dá DISKu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy DISKem v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je DISK oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a DISKem tím, že DISK Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany DISKu.

V. Bezpečnost a ochrana informací 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany DISKu se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů

DISK prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu 

DISK Multimedia, s.r.o., IČ 25550799, Sokolská 13, 680 01 Boskovice. 

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách disk.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
DISK může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, DISK pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Kompletní znění Zásad ochrany osobních údajů společnosti DISK Multimedia, s.r.o. najdete zde.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody DISKu: od 8:00 do 17:00, pondělí až pátek. 

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci DISK nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

VII. Ceny 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.disk.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Pokud DISK vykoupil zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob DISK či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci (dále jen “Zboží”) DISK nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi DISKem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu, pojištění prodloužené záruky apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému DISKu či pochybení personálu DISKu. V takovém případě je DISK oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž DISK Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

  • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);

  • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

  • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

  • DISK upozorňuje, že informační systém DISKu uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat DISK a informaci o správnosti ceny si ověřit (shop@disk.cz).

DISK si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si DISK vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

  • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;

  • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;

  • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;

  • DISK zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je DISK oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VIII. Dostupnost

Informace o dostupnosti zboží je uvedena u každého produktu. Jedná se o předpokládanou dobu, za kterou bude zboží dostupné na centrální skladě. Lhůta je uváděná ode dne, kdy zákazník zboží objedná.

IX. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
  a) prostřednictvím elektronického obchodu DISKu (dále jen „e-shop“) na adrese shop.disk.cz;
  b) elektronickou poštou na adrese shop@disk.cz
  c) osobně v provozovnách DISKu;
  d) faxem;
  e) telefonicky
DISK doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na DISK. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech DISKu a/nebo jejich dopravců, o čemž bude DISK Kupujícího neprodleně informovat.

X. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba v hotovosti či kartou při nákupu,
b) platba předem bankovním převodem,
c) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné – viz „Způsoby dopravy“).
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví DISKu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

DISK si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s DISKem nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí DISK Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí DISK v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a DISK nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy DISK na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

XI. Dodací podmínky 

1. Způsoby dodání

DISK zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému DISKu nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Dodací lhůta

Dodací lhůta činí 2 pracovní dny, pokud je zboží skladem, v opačném případě 30 pracovních dní. V případě, že se jedná o specifické zboží a dodací lhůta bude delší, bude spotřebitel o této skutečnosti a předpokládané lhůtě dodání informován. 

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě prosím přijměte naši omluvu.
O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, bude Kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
Objednávky přijaté o víkendech a státních svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna prodlužuje.
Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Nabízené možnosti dopravy se liší v závislosti na předpokládané hmotnosti.

3. Možnosti dopravy:

Osobní odběr: 
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osobní vyzvednutí je možné na adrese skladu DISK (Sokolská 13, 680 01 Boskovice) v pracovní době od pondělí do pátku mezi 8:00 – 17:00 hod.

Zaslání přepravní službou – ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou DPD. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin.

Zasílání přepravní službou – SK: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat do SR přepravní službou DPD přímo na jím zvolenou adresu. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. 

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce.

4. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může DISK či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může DISK či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené Kupující právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce https://shop.disk.cz/ prokáže se občanským průkazem. Zboží zakoupené Kupující podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sklad@disk.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou DISKu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však DISKu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


Zásilky, které jsou vráceny DISKu jako nevyzvednuté či odmítnuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce. Součástí dodávky není instalace zboží.

5. Dodání elektronických licencí:

Elektronickou licencí se rozumí licenční číslo. Instalační balíček zakoupeného programu je k dispozici ke stažení na webu poskytovatele. Elektronická vstupenka je unikátní kód opravňující kupujícího ke vstupu na požadovaný vzdělávací kurz. Tyto verze produktů jsou viditelně na webu označeny.

Pokud jsou obsahem košíku pouze tyto elektronické verze produktů, jsou dodávány prostřednictvím emailu. Je tedy nutné zvolit přepravu osobní odběr/email a platbu předem bankovním převodem či kartou Mastercard nebo Visa.

V případě, že je obsahem košíku i krabicová verze jiného produktu, je možné využít platby na dobírku.

XII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem DISKu a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Standardní záruční doba, pokud není uvedeno jinak, činí 24 měsíců. Na zboží nabízené jako zboží, které není nové, se vztahuje upravená záruční doba, viz dále.
Nabízené zboží, které není nové, je na e-shopu zřetelně označeno výrazem B-Sklad v barevném proužku (v případě dlaždicového výpisu položek a detailu produktu) resp. písmenem B v barevném čtverci (v případě řádkového výpisu produktů). Součástí názvu takového zboží je pak také výraz, který vyjadřuje stav produktu. Produkty jsou dle svého stavu řazeny do následujících skupin, od nichž je odvozena také délka záruční doby:
 
Rozbalený (záruka 24 měsíců)
Zboží, které bylo rozbaleno za účelem předvedení, a tudíž nemusí být v původní ochranné fólii a může mít porušené originální papírové ochranné pečetě.
 
Zánovní (záruka 12 měsíců)
Zboží, které může jevit nepatrné známky použití, je plně funkční a balení je kompletní. Produkt nemusí být v originálním obalu.
 
Použitý (záruka 12 měsíců)
Použité, servisované nebo nekompletní zboží. Zboží může jevit známky používání. Produkt nemusí být v originálním obalu a obsah balení nemusí být úplný.

 XIII. Závěrečná ustanovení 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi DISK a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, DISK doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na DISK pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována DISKem v elektronické podobě.

Materiály publikované v Internetovém obchodě DISK mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách DISKU nebo elektronicky na https://shop.disk.cz/obchodni-podminky/.