Záruka a reklamace

Obsah dokumentu:

Záruční podmínky

 1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 3. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí přepravním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.
 4. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.
 5. V případě, že zbožím je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.
 6. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými,  neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi,  jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
 7. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný  produkt nebo počítačový systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.
 8. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.
 9. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením vlivem
 10. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného software způsobené zásahem kupujícího nebo třetí stranou do nastavení instalovaného software.
 11. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nevhodného spotřebního materiálu ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
 12. Nárok na uplatnění záruky zaniká také v následujících případech:
  1. reklamované zboží bylo zakoupeno u jiného prodejce (u našich zákazníků jsou prodejní doklady dohledatelné podle výrobního čísla)
  2. u počítačů vyrobených prodávajícím ztrátou záručního-montážního listu v případě, že je k zařízení dodáván.
  3. porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
  4. mechanickým poškozením zboží,
  5. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  6. poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
  7. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
  8. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  9. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
  10. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  11. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  12. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  13. zboží bylo poškozeno přírodními živly,
  14. zboží není reklamováno v záruční době,
  15. běžné opotřebení způsobené užíváním výrobku jako jsou fadery, potenciometry, pitchbandy, ovládací kotouče (JOG) laserové jednotky a mechaniky klávesových nástrojů, kdy při soustavném používaní může být jejich životnost kratší než doba záruky.
 13. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
 14. Prodávající neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

Délka záruky

 1. Na zboží distribuovaným společností DISK Multimedia, s.r.o. a DISK Systems, s.r.o. je stanovena záruka dle platných českých zákonů a to na dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není dodatkovou smlouvou stanoveno jinak.
 2. Pokud se jedná o zboží „použité“ je na základě § 1268, Občanského zákoníku stanovena záruka na 12 měsíců se specifikací vad, na které se záruka nevztahuje, a kvůli kterým byla na tyto produkty dána sleva. Délka záruky se specifikací je vyznačena na dodacím listu. O této skutečnosti je kupující předem informován a na základě převzetí tohoto zboží stvrzuje souhlas s podmínkami záruky.
 3. Konkrétní délka záruky je vždy stanovena na příslušném dodacím listě. Záruka se nevztahuje na zboží charakteru software, respektive instalace software, ani na závady způsobené nadměrným opotřebením či nesprávným užitím daného zboží.
 4. V případě , kde je řešena reklamace výměnným způsobem za zboží bezvadné nebo opravené, kde je takto postupováno s ohledem na nerentabilitu opravy nebo v případech, kdy opravy jsou prováděný tímto způsobem u výrobce, dostane zákazník doklad (dodací list nebo reklamační výdejku), kde je uvedeno nové výrobní číslo náhradního zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto dodacího listu nebo této reklamační výdejky. Náhradou se nerozumí nový prodej s novou zárukou.
 5. Plnění záruční doby na opravené nebo nahrazené zařízení pokračuje na základě původního prodejního dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, pokud není dohodnuto jinak.
 6. Na spotřební materiál a komponenty, v případech, pokud jsou známy jejich životnosti a jsou dle výrobce kratší (žárovky, barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie) nebo používáním dochází k běžnému opotřebení (kabely, fadery, jogy apod.) je délka záruky dána životností těchto komponentů a může být kratší, a to i když je věc součástí celku, na který je záruka standardní.


Reklamace

Reklamační řád firmy DISK Multimedia, s.r.o. a DISK Systems, s.r.o.

Všeobecná ustanovení

 1. Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):
  1. Prodávající: společnost DISK Multimedia, s.r.o. se sídlem Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČO 25550799 a společnost DISK Systems, s.r.o. se sídlem Sokolská 13, 680 01 Boskovice, IČO 27765290.
  2. Kupující: fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.
  3. Dealer: kupující, který nakupuje výrobky prodávajícího za účelem dalšího prodeje
  4. Výrobek/zboží: výrobkem se rozumí produkty vyrobené prodávajícím nebo výrobky třetích osob (nejsou vyrobeny ani sestaveny prodávajícím) dodávané prodávajícím.
 2. Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 3. Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamace zboží a služeb dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a pozáruční opravy zboží.
 4. Tento Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti DISK Multimedia, s.r.o. nebo DISK Systems, s.r.o. a jehož reklamace je uplatňována v záruční době.
 5. Kupující přebírá současně se zbožím doklad o zakoupené věci, který slouží jako záruční doklad, pokud se nejedná o výrobek, ke kterému je vystaven výrobcem záruční list.
 6. Souhlas se záručními podmínkami a předáním zboží potvrzuje kupující podpisem při převzetí zásilky. Tímto podpisem také stvrzuje, že prodávané zboží je shodné s kupním dokladem a je bez zjevné vady.
 7. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat.

   Kde kupující reklamaci uplatňuje

 1. Kupující reklamaci vyřizuje pod přiděleným reklamačním číslem (RMA), které obdrží po vyplnění reklamačního protokolu.
 2. Kupující uplatňuje reklamaci vždy u prodejce, kde věc zakoupil. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, například autorizované servisní středisko, může uplatnit reklamaci přímo v tomto středisku.
 3. V případě, že zákazník je v kategorii dealer, vyplňuje protokol on a RMA je zasláno jemu. Je na něm, jakým způsobem se pak se svým zákazníkem dohodne na dalším postupu. Veškeré náklady spojené s reklamací, jako jsou doprava věci do servisního střediska a zpět, při neoprávněné reklamaci provedení testu, hradí dealer.
 4. Zboží k reklamaci je doporučeno předávat s co nejpřesnější definicí závady už i s ohledem na to, že u většiny zařízení je nutný počítač a závada nemusí být nutně v reklamovaném zařízení.
 5. Bez RMA servisní středisko nemusí přijmout  zboží do opravy.

Způsob provedení reklamace

 1. Reklamace zboží se uplatňují vždy v sídle prodávajícího, není-li smluvně stanoveno jinak nebo neřídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záručním listě, dodaným přímo výrobcem/distributorem výrobku.
 2. Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce/distributora zboží specifikující reklamační podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce/distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.
 3. Při uplatnění reklamace je doporučeno kupujícímu dodat zboží:
  1. kompletní včetně původního příslušenství (manuály, diskety, kabely apod.)
  2. pokud je zařízení součástí celku, pokud možno co nejpřesnější popis problému
 4. Doporučujeme zboží zasílat k opravě nejlépe v původním či vhodném obalu. Z důvodu nebezpečí možného poškození zboží přepravní společností v neoriginálním obalu si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout do reklamace zboží, které bylo nějak dále poškozeno při přepravě do servisu.
 5. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci přepravní službou, je doporučeno mít obal viditelně označen přiděleným registračním číslem (RMA) - toto opatření je nezbytné kvůli urychlení identifikace zásilky.
 6. Zjistí-li servisní technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek , ale nekorektní instalace operačního systému nebo dalšího software (ovladače, obslužné programy apod.), případně byla data poškozena nekorektním chováním nějaké aplikace, může být kupujícímu účtována práce technika spojená s nápravou tohoto stavu.
 7. Při reklamaci zboží, na které se vztahuje zákonná záruka, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměnou dílu nebo vadného zboží za bezvadné, s původním zbožím plně shodným, funkčně kompatibilním, stejných nebo lepších technických parametrů.
 8. V případě zboží vadného ihned po dodání, je-li reklamace uplatněna do 3 dnů od dodání zboží, vyřídí prodávající reklamaci okamžitou výměnou zboží za nové. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.
 9. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity prodávajícího dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za zboží v opravě náhradu.
 10. V případě, že nemůže prodávající provést opravu ani výměnu zboží za jiné, a pokud se nedohodne s reklamujícím jinak, uzavře reklamaci vystavením dobropisu.
 11. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zboží zpět obvyklou přepravní službou na své náklady a riziko kupujícího. Do lhůty vyřízení reklamace se nepočítá doba přepravy zpět k zákazníkovi.

Produkty a software distribuované cestou dealerského prodeje

 1. U těchto produktů je kupující zařazený do kategorie "DEALER" (dále jen dealer) a je povinen lokalizovat závadu a uplatnit reklamaci vůči distributorovi. U reklamace určitého dílu a je-li to možné, reklamuje pouze tento díl. Náklady na zaslání reklamovaného zboží do servisního střediska nese dealer.  Náklady na přepravu opraveného produktu zpět nese distributor. Distributor také nese další servisní náklady na produkty a počítačové sestavy prodané dealerem po celou dobu záruky . Výjimku tvoří náhradní díly, které dealer reklamuje v souladu s tímto reklamačním řádem u prodávajícího.
 2. Prodávající se zavazuje vyřídit dealerovi reklamaci na vadné díly a vadné produkty v souladu s tímto reklamačním řádem do 25 dnů od převzetí reklamace.
 3. V případě, že nebude přiděleno registrační číslo reklamace (RMA), které musí být viditelně uvedeno na reklamovaném zboží, nebude na reklamaci brán ohled do doby, než toto číslo bude na žádost dealera přiděleno. Pokud přesto bude vadný produkt zaslán na prodejce DISK Multimedia, s.r.o., budou  náklady spojené na zaslání do přiděleného servisního střediska  fakturovány dealerovi. V těchto případech běží doba začátku reklamace ode dne přidělení tohoto čísla.
 4. V případě reklamace bez přesné specifikace závady bude dealerovi účtována hodinová sazba technika 300 Kč + DPH.
 5. Při přidělení registračního čísla bude dealer seznámen, jakým způsobem bude prodávající řešit reklamaci, kterou musí provést jeho dodavatel, případně některý z autorizovaných servisů dodavatele.
 6. V případě výměny neopravitelného produktu dealerovi za nový si DISK Multimedia, s.r.o. a DISK Systems, s.r.o. vymiňuje dodání otevřeného produktu, který plně odpovídá parametrům reklamovaného zboží a je ve stejném nebo lepším stavu jako měněný produkt. Naproti tomu se prodejce zavazuje, že tento produkt je plně funkční, bez závad a jeho stav odpovídá stavu reklamovaného produktu nebo je ve stavu lepším.
 7. Reklamace dealera nebudou řešeny dobropisováním vadného zboží. Pokud bude provádět výměnu vadného zboží za nový kus v době kratší než je stanovena 30 denní zákonná lhůta, čímž nedá svému dodavateli čas na zákonné provedení řešení reklamace, lze tak učinit s tím, že po opravě si dealer odebere zpět opravené zboží na svůj sklad.
 8. V rámci urychlení řízení reklamace bude zákazník typu dealer hledat co nejrychlejší řešení reklamace také tím, že bude po přidělení registračního čísla komunikovat přímo s doporučeným servisním střediskem. Veškeré výdaje, které takto dealerovi vzniknou, jsou plně na riziku dealera, který, jako jediný, je v obchodním vztahu se svým zákazníkem. DISK se zavazuje, že dodá zdarma veškeré náhradní díly. Pokud bude u reklamovaného zboží zjištěna jeho neopravitelnost, bude nový produkt zaslán dealerovi na náklady distributora.
 9. Pokud bude v možnostech kupujícího typu dealer provést opravu zařízení vlastními silami (např. výměnou reproduktoru) bude na základě požadavku zaslán tento náhradní díl na náklady DISKu. Pro uplatnění této reklamace je dealer povinen doložit:
  1. sériové číslo reklamovaného zařízení,
  2. popis vadného dílu s přesnou identifikací závady,
  3. typ požadovaného náhradního dílu.
 10. Pokud dealer ve lhůtě 10 dnů od oznámení požadavku na náhradní díl nepředá prodávajícímu vadný díl, bude mu předem zaslaný náhradní díl fakturován v jeho aktuální ceně (v ceně platné v den odeslání dílu).

Termíny

 1. Termín začátku doby reklamace běží ode dne přijetí vyplněného formuláře. Poté je nutno v co nejkratším termínu zaslat nebo předat k servisu, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlení. V případě, že nebyl formulář vyplněn a o reklamaci je prodávající informován až při převzetí, běží lhůta od tohoto dne.
 2. O způsobu provedení reklamačního řízení, o tom, jestli je jeho závada přijata jako záruční, zda je opravitelná nebo bude řešena výměnou za jiný kus, bude reklamující informován e-mailem do 3 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží v přiděleném servisním středisku. V případě, že je nutná důkladná expertiza závady například konzultací u zahraničního výrobce, může být tato doba delší.
 3. Reklamaci je nutno vyřídit bez zbytečných průtahů- Maximální doba k vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní ode dne přijetí reklamace. Vzhledem k tomu, že některé opravy provádí zahraniční servis, může se prodávající dohodnout na prodloužení tohoto termínu písemnou formou nebo mu může být zapůjčeno bezplatně náhradní zařízení po uplynutí této doby. Zapůjčení náhradního zařízení na celou dobu reklamace je možné po dohodě a za úplatu. V těchto případech se záruční doba původního zařízení neprodlužuje o dobu opravy.
 4. Po ukončení opravy je reklamující upozorněn na to, že oprava reklamovaného zboží byla dokončena a bude vyzván k převzetí opraveného zboží. Pokud je po dohodě zboží zasíláno některou přepravní službou končí zákonný termín dnem odeslání zboží ze servisu na náklady odesilatele a riziko zákazníka.
 5. Pokud reklamuje zboží kupující typu dealer je doba vyřízení reklamace stanovena na základě obchodní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Dealer hradí také veškeré náklady spojené s přepravou vadného zboží do servisního střediska a zpět.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 1.ledna 2014 a nahrazuje tak předchozí verzi Reklamačního řádu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 3. Tento reklamační řád byl schválen vedením společnosti DISK Multimedia, s.r.o. a DISK Systems, s.r.o.

Vladimír Dvořáček, oddělení řízení jakostiPozáruční oprava

 1. Prodávající poskytuje ve svém servisním středisku také pozáruční opravy na zboží, které je uvedeno v ceníku servisních služeb.
 2. Pozáruční servis všech produktů  distribuovaných společností DISK Multimedia, s.r.o. a DISK Systems, s.r.o. provádí  servisní středisko DISK Multimedia, s.r.o. se sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, kontaktní telefon na provozovnu: 516 803 411, e-mail: servis@disk.cz
 3. Kupující je povinen doložit k vadnému zboží objednávku na opravu spolu s jasným popisem závady.
 4. Kupující doručí osobně nebo na vlastní náklady a riziko zboží určené k opravě na adresu servisního střediska.
 5. Servisní středisko bude kupujícímu účtovat provedenou práci a výměnu dílů na základě platného ceníku servisních služeb a ceníku dílů.
 6. Servisní středisko po vyřízení opravy vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zpět obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

Formulář na provedení opravy

Pro vstup do formuláře použijte prosím následující tlačítko: